ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το 2002 η αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ» μετατράπηκε σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (Ν. 3082/2002 ΦΕΚ Α' 316/16.12.2002). Οι μετοχές της εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 5.6.2006 και είναι σε αναστολή από 30.8.2012
- Το 2011 το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» κατέστη ειδικός διάδοχος της «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» (πρώην με την επωνυμία «ASPIS BANK ATE») (απόφαση 5548/25/17.12.2011, ΦΕΚ Β΄ 2856/17.12.2011, της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος).
- Την 18/1/2013 συστάθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (το οποίο ήδη συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Εurobank Εrgasias Α.Ε.) και προσδιορίστηκαν τα μεταβιβαζόμενα προς την «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και μη μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (απόφαση 2124/Β.95/18.1.2013, ΦΕΚ Β΄74/18.01.2013, του Υπουργού Οικονομικών).
- Τέλος την 18/1/2013 ανακλήθηκε η άδεια της «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τέθηκε αυτή υπό ειδική εκκαθάριση (απόφαση αρ. Συνεδρίασης 7/θέμα 3/18.01.2013, ΦΕΚ Β΄ 76/18.01.2013, της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος).