ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έτους 2016 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
 
Έτους 2015 • Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
• Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015
 
Έτους 2013-2014 • ΤΤ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18.01.2013-31.12.2014
• ΤΤ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18.01.2013-31.12.2014